دکتر اعظم استاجی

دانشیار، گروه آموزشی زبانشناسی
دانشکده ادبیات و علوم انسانی
دانشگاه فردوسی مشهد

Dr. Azam Estaji

Associate Professor, Department of Linguistics
Faculty of Letters and Humanities
Ferdowsi University of Mashhad

  @um.ac.ir +985TEL    CV     Scopus    ORCID    Google scholar

حوزه های تخصص و پژوهش

  • زبانشناسی حقوقی
  • زبانشناسی تاریخی
  • آواشناسی و واجشناسی
  • زبانشناسی حواس

Areas of Research and Experties

  • forensic linguistics
  • historical linguistics
  • phonetics and phonology
  • sensory linguistics

Under Construction

در حال ساخت.