دکتر محمدرضا پهلوان نژاد

دانشیار، گروه آموزشی زبانشناسی
دانشکده ادبیات و علوم انسانی
دانشگاه فردوسی مشهد

Mohammad Reza Pahlavannezhad

Associate Professor, Department of Linguistics
Faculty of Letters and Humanities
Ferdowsi University of Mashhad

  +985TEL    CV     Scopus    ORCID    Google scholar

حوزه های تخصص و پژوهش

Areas of Research and Experties

Under Construction

در حال ساخت