دکترسمیرا بامشکی

استادیار، گروه آموزشی زبان و ادبيات فارسي
دانشکده ادبیات و علوم انسانی
دانشگاه فردوسی مشهد

Samira Bameshki

Assistant  Professor, Department of Persian Language and Literature
Faculty of Letters and Humanities
Ferdowsi University of Mashhad

  +985138805227    CV     Scopus    ORCID    Google scholar

حوزه های تخصص و پژوهش

  • ، روایت شناسی ،رمان فارسی
  • تصوف و عرفان
  • ادبیات تطبیقی، مطالعات فیلم و رسانه

Areas of Research and Experties

  • n Narratology , Persian Novel
  • Sufism, Mysticism
  • Comparative Literature, Adaptation and Media Studies

Under Construction

در حال ساخت