دکتر مهدخت پورخالقی چترودی

استاد، گروه زبان و ادبيات فارسي
دانشکده ادبیات و علوم انسانی
دانشگاه فردوسی مشهد

Mahdokht Pourkhaleghi Chatroodi

Professor, Department of  Persian Language and Literature
Faculty of Letters and Humanities
Ferdowsi University of Mashhad

  +985138805213    CV     Scopus    ORCID    Google scholar

حوزه های تخصص و پژوهش

  • ادبیات حماسی
  • ادبیات کودک و نوجوان
  • ادبیات و اقتباس سینمایی
  • ادبیات عرفانی
  • مکاتب نقد ادبی

Areas of Research and Experties

  • Epic poetry
  • Children\'s literature
  • Literature and Film Adaptation
  • Mystical literature
  • Schools of Literary Criticsism

Under Construction

در حال ساخت