دکتر شیما ابراهیمی

استادیار، گروه آموزشی زبان و ادبيات فارسي
دانشکده ادبیات و علوم انسانی
دانشگاه فردوسی مشهد

Shima Ebrahimi

Assistant Professor, Department of Persian Language and Literature
Faculty of Letters and Humanities
Ferdowsi University of Mashhad

  +985138805234    CV     Scopus    ORCID    Google scholar

حوزه های تخصص و پژوهش

  • ترجمه دیداری و شنیداری
  • آموزش مترجم
  • ارتباطات بین فرهنگی
  • مطالعات رسانه
  • ترجمه غیرحرفه ای

Areas of Research and Experties

  • socio-psychology of language education and cultural issues
  • Language teaching
  • Teaching Persian Language Skills and Literature
  • Techonology in language teaching and learning

Dr. Shima Ebarhimi is an assistant professor of Persian Language Teaching at Ferdowsi University of Mashhad, who specializes in educational psychology. She has published more than 45 articles and 4 books in such areas as Persian language education, educational psychology, sociology of language teaching and cultural aspects of language teaching and has presented papers in 30 national and international conferences. Shima won the 2019 Best University Book Reward at the Faculty of Literature and Humanities and was chosen as top faculty member at Ferdowsi University of Mashhad. She also won the Outstanding Teacher Award in 2020 and 2021 at the Faculty of Literature and Humanities at Ferdowsi University of Mashhad. Besides these, Shima was recognized as the top 5% of outstanding teachers at Ferdowsi University of Mashhad. She is a member of the Policy Council for the Application of Technology in Teaching Persian Language and Literature (Iranian Persian Language and Literature Association), a member of Committee on International Relations at the Faculty of Literature and Humanities, the managing editor of the Journal of Language and Translation Studies, a member of Working Group for General Persian Language Courses, a member of Working Group for English Courses at the department of Persian Language and Literature and a member of research and development (R&D) section at Testing and Language Aptitude Measurement Center.

دکتر شیما ابراهیمی استادیار آموزش زبان فارسی دانشگاه فردوسی مشهد با تخصص روان‌شناسی آموزش زبان است. ‏ایشان نویسندۀ بیش از‌ 45 مقاله و 4 کتاب در حوزه‌های آموزش زبان فارسی، روان‌شناسی آموزش، فرهنگ‌شناسی و جامعه‌شناسی زبان می‌باشد و در بیش از 30 همایش بین‌المللی و ملی به‌عنوان سخنران شرکت کرده است. وی در سال ‏‏1398 به عنوان نویسندۀ منتخب کتاب سال اعضای هیات علمی دانشکده ادبیات و علوم انسانی و پژوهشگر منتخب اعضای هبأت علمی دانشگاه فردوسی مشهد شناخته شده است و در سال‌های 1399 و 1400 به عنوان عضو هیأت علمی برگزیده آموزشی دانشکده ادبیات و علوم انسانی انتخاب شده است. ایشان در سال 1400 به عنوان 5 درصد برتر آموزشی اعضای هیأت علمی دانشگاه فردوسی مشهد شناخته شده است. وی عضو شورای سیاست‌گذاری کاربرد فناوری در آموزش زبان و ادبیات فارسی (انجمن زبان و ادبیات فارسی ایران)، عضو کمیته روابط بین‌الملل دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دبیر اجرایی و علمی نشریۀ مطالعات زبان و ترجمه، عضو کارگروه آموزش زبان فارسی، عضو کارگروه استادان فارسی عمومی گروه زبان و ادبیات فارسی، عضو کارگروه استادان زبان انگلیسی گروه زبان و ادبیات فارسی، عضو واحد تحقیق (R & D) واحد فناور آزمون‌سازی و استعدادیابی زبان‌ می‌باشد.