دکتر ابوالقاسم قوام

دانشیار، گروه زبان و ادبيات فارسي
دانشکده ادبیات و علوم انسانی
دانشگاه فردوسی مشهد

Abolghasem Ghavam

Associate Professor, Department of  Persian Language and Literature
Faculty of Letters and Humanities
Ferdowsi University of Mashhad

  +985138805219    CV     Scopus    ORCID    Google scholar

حوزه های تخصص و پژوهش

  • نقد ادبی
  • سبک شناسی ادبی

Areas of Research and Experties

  • Literary Criticism
  • Literary Stilistics

Under Construction

در حال ساخت