دکتر محمدجواد مهدوی

استادیار، گروه آموزشی زبان و ادبيات فارسي
دانشکده ادبیات و علوم انسانی
دانشگاه فردوسی مشهد

Mohammad Javad Mahdavi

Assistant Professor, Department of Persian Language and Literature
Faculty of Letters and Humanities
Ferdowsi University of Mashhad

  +985138805223    CV     Scopus    ORCID    Google scholar

حوزه های تخصص و پژوهش

  • ادبیات کودک و نوجوان
  • دستور زبان فارسی

Areas of Research and Experties

  • Children\'s literature
  • persian grammar

Under Construction

در حال ساخت