دکتر سیدجواد مرتضائی

دانشیار، گروه آموزشی زبان و ادبيات فارسي
دانشکده ادبیات و علوم انسانی
دانشگاه فردوسی مشهد

seyed Gavad Mortezaei

Associate Professor, Department of Persian Language and Literature
Faculty of Letters and Humanities
Ferdowsi University of Mashhad

  +985138805220    CV     Scopus    ORCID    Google scholar

حوزه های تخصص و پژوهش

  • بلاغت و نقد ادبی
  • متن شناسی
  • تصوف و عرفان

Areas of Research and Experties

  • Rhetoric and Literary Criticism
  • textology
  • Sufism, Mysticism

Under Construction

در حال ساخت