دکتر سلمان ساکت

استادیار، گروه آموزشی زبان و ادبيات فارسي
دانشکده ادبیات و علوم انسانی
دانشگاه فردوسی مشهد

Salman Saket

Assistant Professor, Department of Persian Language and Literature
Faculty of Letters and Humanities
Ferdowsi University of Mashhad

  +985138805225    CV     Scopus    ORCID    Google scholar

حوزه های تخصص و پژوهش

  • تصحیح متن و نسخه شناسی
  • متن شناسی

Areas of Research and Experties

  • edition and codicology
  • textology

Under Construction

 در حال ساخت