دکتر مریم صالحی نیا

استادیار، گروه آموزشی زبان و ادبيات فارسي
دانشکده ادبیات و علوم انسانی
دانشگاه فردوسی مشهد

Maryam Salehinia

Assistant Professor, Department of Persian Language and Literature
Faculty of Letters and Humanities
Ferdowsi University of Mashhad

  +985138805224    CV     Scopus    ORCID    Google scholar

حوزه های تخصص و پژوهش

  • سبک شناسی ادبی
  • ادبیات عصر صفویه
  • ادبیات غنایی
  • ادبیات زن‌محور
  • روایت شناسی

Areas of Research and Experties

  • Literary Stilistics
  • Persian literature in Safavid period
  • Lyrical literature
  • Women-centered literature
  • Narratology

Under Construction

در حال ساخت