دکتر محمد تقوی

دانشیار، گروه زبان و ادبيات فارسي
دانشکده ادبیات و علوم انسانی
دانشگاه فردوسی مشهد

Mohammad Taghavi

Associate Professor, Department of Persian Language and Literature
Faculty of Letters and Humanities
Ferdowsi University of Mashhad

  +985138805217    CV     Scopus    ORCID    Google scholar

حوزه های تخصص و پژوهش

  • ادبیات عرفانی
  • ادبیات معاصر
  • ادبیات داستانی

Areas of Research and Experties

  • Mystical literature
  • Conteporary Literature
  • fiction

Dr. Mohammad Taghavi
Associate Professor, Department of Persian Language and Literature Faculty of Ferdowsi University
Academic background:
- Bachelor's degree in Persian language and literature, Kharazmi University in Tehran
-M.A. Tarbiat Modares Tehran
- Ph.D. Tarbiat Modares Tehran
SomeBooks:
- Fable in Persian literature (1376). Tehran: Rozaneh (Selected as Cultural Research of the Year).
- Literature and Writing (2006). Mashhad: Vazhegane Kherad.
- Tazkireye Malihaye Samarqandi (1391). Research and correction. Tehran: Library, Museum and Documentation Center of the Islamic Consultative Assembly.
- Kasani's treatises (Makhdoom Azam). Publishing. Publisher of Mahmoud Afshar Endowment Foundation. Tehran.
I have published about 50 articles in scientific research journals and domestic and foreign conferences. And I have guided or counseled more than 50 titles of student theses and dissertations.

Educational experience:
- Teaching at Ferdowsi University of Mashhad since 1995.
- Teaching to language learners and students in Tashkent and Kharazm University in Uzbekistan for two years
- Teaching at the University Of Warsaw, Poland for one year.
- Teaching in Lahore (Pakistan) Kashmir (India) in the Persian Knowledge Acquisition Course.
- Editor of the Journal of the Faculty of Literature for ten years.
- Head of the International Center for Teaching Persian to Non-Persian

دکتر محمد تقوی
دانشیار گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه فردوسی
سوابق تحصیلی:
- لیسانس زبان و ادبیات فارسی ،از دانشگاه خوارزمی تهران
-کارشناسی ارشد از دانشگاه تربیت مدرس تهران
- دکتری از دانشگاه تربیت مدرس تهران
برخی از کتاب ها:
- حکایت حیوانات در ادبیات فارسی (1376). تهران: روزنه (منتخب پژوهش فرهنگی سال).
- تذکرۀ ملیحای سمرقندی (1391). تحقیق و تصحیح. تهران: کتابخانه ، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی.
- رسائل کاسانی (مخدوم اعظم). انتشار. ناشر بنیاد موقوفات محمود افشار. تهران.

چاپ حدود 50 مقاله در مجلات علمی پژوهشی و کنفرانس های داخلی و خارجی و راهنمایی بیش از 50 عنوان رساله و پایان نامه دانشجویی .
سوابق آموزشی:
- تدریس در دانشگاه فردوسی مشهد از سال 1374.
- تدریس به زبان آموزان و دانشجویان در تاشکند و دانشگاه خوارزم ازبکستان به مدت دو سال
- تدریس در دانشگاه ورشو ، لهستان به مدت یک سال.
- تدریس در لاهور (پاکستان) کشمیر (هند) در دوره دانش افزایی.
- ویراستار مجله دانشکده ادبیات به مدت ده سال.
- رئیس مرکز بین المللی آموزش فارسی به غیرفارسی.