دکتر حسن ایزانلو

استادیار،گروه آموزشی زبان روسی
دانشکده ادبیات و علوم انسانی
دانشگاه فردوسی مشهد

Hasan Izanloo

Assistant Professor, Department of Russian
Faculty of Letters and Humanities
Ferdowsi University of Mashhad

  +985138805259    CV     Scopus    ORCID    Google scholar

حوزه های تخصص و پژوهش

Areas of Research and Experties

Under Construction

در حال ساخت