دکتر زینب موذن زاده

استادیار،گروه آموزشی زبان روسی
دانشکده ادبیات و علوم انسانی
دانشگاه فردوسی مشهد

Zeinab Moazzen zade

Assistant Professor, Department of Russian 
Faculty of Letters and Humanities
Ferdowsi University of Mashhad

  +985138805257    CV     Scopus    ORCID    Google scholar

حوزه های تخصص و پژوهش

  • آموزش زبان روسی
  • ادبیات روسی
  • بررسی جنبه های روانشناسی و فرهنگی آموزش زبان

Areas of Research and Experties

  • Teaching Russian language
  • Russian literature
  • A study of the psychological and cultural aspects of language teaching

Under Construction

در حال ساخت