دکتر حسینعلی مصطفوی گرو

دانشیار، گروه آموزشی زبان روسی
دانشکده ادبیات و علوم انسانی
دانشگاه فردوسی مشهد

Hosein Ali Mostafavi Gero

Associate Professor, Department of Russian
Faculty of Letters and Humanities
Ferdowsi University of Mashhad

  +985138805256    CV     Scopus    ORCID    Google scholar

حوزه های تخصص و پژوهش

Areas of Research and Experties

Under Construction

در حال ساخت