دکتر سیدمحمدجواد یزدان مهر

استادیار، گروه آموزشی زبان روسی
دانشکده ادبیات و علوم انسانی
دانشگاه فردوسی مشهد

Sayyed Mohamad Javad Yazdan Mehr

Assistant Professor, Department of Russian
Faculty of Letters and Humanities
Ferdowsi University of Mashhad

WhatsApp Image 2021 10 12 at 13.27.53

 Email address +985138805258    CV     Scopus    ORCID    Google scholar

حوزه های تخصص و پژوهش

Areas of Research and Experties

  • Audiovisual Translation
  • Translator Education
  • Intercultural Communication
  • Media Studies
  • Non-expert Translation

Under Construction

در حال ساخت