دکتر حسین اکبری

دانشیار، گروه علوم اجتماعی
دانشکده ادبیات و علوم انسانی
دانشگاه فردوسی مشهد

Hossein Akbari

Associate Professor, Department of Social Sciences
Faculty of Letters and Humanities
Ferdowsi University of Mashhad

  +985138805199    CV     Scopus    ORCID    Google scholar

حوزه های تخصص و پژوهش

  • آسیب شناسی اجتماعی
  • مهاجرت و به حاشیه راندن
  • گردشگری مذهبی
  • هویت و ملت سازی

Areas of Research and Experties

  • Social pathology
  • Migration and marginalization
  • Religious tourism
  • Identity and nation building

Under Construction

در حال ساخت