دکتر احمدرضا اصغرپور ماسوله

استادیار، گروه علوم اجتماعی
دانشکده ادبیات و علوم انسانی
دانشگاه فردوسی مشهد

Dr. Ahmadreza AsgharpourMasouleh

Assistant Professor, Department of Social Sciences
Faculty of Letters and Humanities
Ferdowsi University of Mashhad

b

  +985138805198    CV     Scopus    ORCID    Google scholar

حوزه های تخصص و پژوهش

  • جامعه شناسی اقتصادی
  • شبیه سازی اجتماعی

Areas of Research and Experties

  • Economic sociology
  • Social simulation

Under Construction

در حال ساخت