دکتر مجید فولادیان

دانشیار، گروه آموزشی علوم اجتماعي
دانشکده ادبیات و علوم انسانی
دانشگاه فردوسی مشهد

Majid Fouladiyan

Associate Professor, Department of Social Sciences
Faculty of Letters and Humanities
Ferdowsi University of Mashhad

  +985138805207    CV     Scopus    ORCID    Google scholar

حوزه های تخصص و پژوهش

  • مسائل اجتماعی
  • تحولات فرهنگی و اجتماعی در ایران
  • جامعه شناسی تاریخی-سیاسی

Areas of Research and Experties

  • social issues
  • studying cultural developments in Iran
  • Historical-political sociology

Under Construction

در حال ساخت