دکترغلامرضا حسنی درمیان

استادیار، گروه آموزشی علوم اجتماعي
دانشکده ادبیات و علوم انسانی
دانشگاه فردوسی مشهد

Gholam Reza Hassani Darmian

Assistant Professor, Department of Social Sciences
Faculty of Letters and Humanities
Ferdowsi University of Mashhad

حوزه های تخصص و پژوهش

 • علوم جمعیتی
 • سالخوردگی جمعیت
 • باروی ومرگ ومیر
 • مهاجرت های داخلی وخارجی
 • آسیب های اجتماعی
 • مطالعات آینده پژوهی جمعیت

Areas of Research and Experties

 • Demographic Sciences
 • Aging population
 • Fertility and mortality
 • Internal and external migration
 • Social pathology
 • Statistical Prediction
 • Demographic Future Studies

Under Construction

در حال ساخت