دکترمهدی کرمانی

استادیار، گروه آموزشی علوم اجتماعي
دانشکده ادبیات و علوم انسانی
دانشگاه فردوسی مشهد

Mahdi Kermani

Assistant Professor, Department of Social Sciences
Faculty of Letters and Humanities
Ferdowsi University of Mashhad

  +985138805203    CV     Scopus    ORCID    Google scholar

حوزه های تخصص و پژوهش

  • جامعه شناسی اقتصادی
  • توانمندسازی
  • مطالعات زنان
  • مطالعات فرهنگی
  • روش های تحقیق کمی و کیفی

Areas of Research and Experties

  • Economic sociology
  • Empowerment
  • women studies
  • Cultural Studies
  • quantitative and qualitative research methods

Under Construction

در حال ساخت