دکتر علی اکبر مجدی

استادیار، گروه آموزشی علوم اجتماعي
دانشکده ادبیات و علوم انسانی
دانشگاه فردوسی مشهد

Ali Akbar Majdi

Assistant Professor, Department of Social Sciences
Faculty of Letters and Humanities
Ferdowsi University of Mashhad

  +985138805196    CV     Scopus    ORCID    Google scholar

حوزه های تخصص و پژوهش

  • سبک زندگی
  • آسیب های اجتماعی
  • توسعه روستایی
  • جامعه شناسی خانواده
  • تغییرات اجتماعی در ایران

Areas of Research and Experties

  • life style
  • Social pathology
  • rural development
  • sociology of family
  • Social changes in Iran

Under Construction

در حال ساخت