دکتر حسین میرزائی

استادیار، گروه آموزشی علوم اجتماعي
دانشکده ادبیات و علوم انسانی
دانشگاه فردوسی مشهد

Hossein Mirzaei

Assistant Professor, Department of Social Sciences
Faculty of Letters and Humanities
Ferdowsi University of Mashhad

  +985138805194    CV     Scopus    ORCID    Google scholar

حوزه های تخصص و پژوهش

  • مسایل و آسیب های اجتماعی
  • تغییرات اجتماعی در ایران
  • جامعه شناسی اقتصادی
  • مردم شناسی ایران

Areas of Research and Experties

  • Social pathology and social problems
  • Social changes in Iran
  • Economic Sociology
  • Anthropology of Iran

Under Construction

در حال ساخت