دکتر محسن نوغانی دخت بهمنی

دانشیار، گروه علوم اجتماعی
دانشکده ادبیات و علوم انسانی
دانشگاه فردوسی مشهد

Mohsen Noghani Dokht Bahmani

Associate Professor, Department of Social Sciences
Faculty of Letters and Humanities
Ferdowsi University of Mashhad

  +985138805193    CV     Scopus    ORCID    Google scholar

حوزه های تخصص و پژوهش

  • تجزیه و تحلیل شبکه های اجتماعی ؛ نظریه زمینه ای
  • جامعه شناسی آموزش و پرورش

Areas of Research and Experties

  • Social network analysis ;Grounded theory
  • Sociology of education

Under Construction

در حال ساخت.