دکتر غلامرضا صدیق اورعی

استادیار،گروه آموزشی علوم اجتماعي
دانشکده ادبیات و علوم انسانی
دانشگاه فردوسی مشهد

Gholamreza Seddigh Ouraee

Assistant Professor, Department of Social Sciences
Faculty of Letters and Humanities
Ferdowsi University of Mashhad

  +985138805195    CV     Scopus    ORCID    Google scholar

حوزه های تخصص و پژوهش

  •   

Areas of Research and Experties

Under Construction

در حال ساخت