کاربرگ‌های رساله دکتری

کاربرگ شمارۀ 1 (انتخاب استاد راهنما)

 images

 download

کاربرگ شماۀ 2 (انتخاب موضوع)

 

 download

کاربرگ شمارۀ 3 (درخواست دفاع از پیشنهاده)

 images

 download

کاربرگ شمارۀ 4 (صورتجلسه دفاع از پیشنهاده)

 images

 download

کاربرگ شمارۀ 5 (تأییدیه گزارش شفاهی)

 images

 download

کاربرگ شمارۀ 6 (اعتبارسنجی مقاله‌ها)

 images

 download

کاربرگ شمارۀ 7 (مجوز دفاع از رساله)

 images

 download

کاربرگ شمارۀ 8 (نمره دهی رساله دکتری)

 images

 download

کاربرگ شمارۀ 9 (ارزشیابی رساله دکتری)

 images

 download

کاربرگ شماره 10 (صورتجلسه دفاع از رساله)

 images

 download

کاربرگ شماره 11 (اصالتنامه رساله) word1 Word  pdf1

چکیده فارسی

 images

 download

چکیده انگلیسی

 images

 download