گوشه ای از تاريخ شفاهي دانشگاه فردوسی مشهد به روايت تصوير 4

دكتر علي اكبر فياض استاد دانشكده الهيات تهران از طرف وزارتخانه مربوطه مامور تاسيس و تشكيل دانشكده ادبيات مشهد در سال 1333 مي شود و ايشان با كمك برخي از دوستان دانشكده ادبيات مشهد را در خانه اي استيجاري برپا نمودند و اولين دانشجويان اين دانشكده در سال 1334 در رشته زبان و ادبيات فارسي پذيرفته شدند. از آن تاريخ كه مرحوم دكتر علي اكبر فياض دانشكده ادبيات مشهد را تاسيس نمودند تا كنون نزديك به 60 سال مي گذرد و بزرگان زيادي در اين واحد آموزشي منشا اثر بوده اند و نقش غير قابل انكاري در تحولات سياسي اجتماعي و علمي كشور مان داشته اند. 

تاريخ شفاهي يكي از شيوه هاي پژوهش در  تاريخ است كه به شرح و شناسايي وقايع، رويدادها و حوادث تاريخي بر اساس ديدگاه ها، شنيده ها و عملكرد شاهدان، ناظران و فعالان آن ماجراها مي پردازد و عكس ها بخش جدايي ناپذير اين شيوه تاريخي مي باشد كه براي مستند سازي تاريخ شفاهي كمك شاياني مي كنند . در زير عكس از دكتر علي اكبر فياض موسس دانشكده ادبيات و علوم انساني در حال سخنراني در دانشكده در دهه 30 تقديم مي گردد. اين عكس توسط همكار محترم علي اكبر دستجردي مدير كتابخانه دانشكده ادبيات و علوم انساني - كه مزين به نام نيك دكتر علي اكبر فياض مي باشد - در اختيار واحد تاريخ شفاهي دانشگاه قرار گرفت.

واحد تاريخ شفاهي دانشگاه فردوسي مشهد مستقر در دانشكده ادبيات و علوم انساني علاقه مند دريافت نظرات و پيشنهادات سازنده همه همكاران دانشگاهي شاغل و بازنشسته جهت تدوين تاريخ شفاهي دانشگاه و مستند سازي اسناد، تصاوير و خاطرات مي باشد. 

4small

این عكس از دكتر علي اكبر فياض موسس دانشكده ادبيات و علوم انساني در حال سخنراني در دانشكده در دهه 30 تقديم مي گردد. اين عكس توسط همكار محترم علي اكبر دستجردي مدير كتابخانه دانشكده ادبيات و علوم انساني - كه مزين به نام نيك دكتر علي اكبر فياض مي باشد - در اختيار واحد تاريخ شفاهي دانشگاه قرار گرفت.

 

ارسال کننده خبر: نوعی