تاريخ شفاهي دانشگاه مشهد به روايت مجيد فياض

عبد المجيد مجيد فياض برادر زاده موسس دانشكده ادبيات و علوم انساني در سال 1334 در كتاب از باغ قصر تا قصر آرزو ها _ كه خاطرات خود را شرح داده - در مبحثي به زمان حضور در دانشكده و شركت در كلاس هاي زبان فرانسه اشاراتي دارد كه در زير بخشي از آن متن مستقيما مي آيد: " بين سه استاد رشته زبان فرانسه، با اين تذكر كه تا آن تاريخ هيچ يك از آنها رسما استاد يا حتي دانشيار شناخته نمي شدند، كلاس درس آقاي غلامرضا ذات عليان جاذبه بيشتري داشت. دانشجوياني كه طبق برنامه روزانه گاه در كلاس او دروس مختلف گرامر، قرائت متون يا تاريخ ادبيات فرانسه را مي آموختند شگفت زده از تسلط اين جوان بيست و سه ساله بر زبان و ادبيات هر دو زبان فارسي و فرانسوي، تعريف ها مي كردند.

خانم بولون كه همسر او جراح بيمارستان شاه رضاي آن روز و "امام رضاي" امروز بود با قرائت صحيح متون ادبي و نظارت در تلفظ دانشجويان به درست خواندن و تلفظ كردن آنها كمك مي كرد.همسر او دكتر بلون چند سال پس از اين سالها در مشهد فوت كرد و با نام اسلامي عبدالله در خواجه ربيع دفن شد. معلم ديگر اين رشته خانم جواني بود كه سن و سال او به "سي" نمي رسيد.زني تيز هوش، پركار، علاقه مند به تدريس بود. به او "مادموازل پيه" مي گفتند. دختر خانمي مجرد بود كه در سفري براي گردش توريستي به ايران از آگهي دكتر فياض در جرايد به نياز دانشكده در شرف تاسيس ادبيات مشهد واقف و پرسان پرسان سراغ مشهد و دكتر فياض را كه هنوز در گوشه اي از خانه استيجاري به سازمان دادن كارها مي پرداخت گرفته و به سويش آمده بود، و تحت تاثير شخصيت دكتر فياض به اقامت در مشهد و تدريس بعضي از دروس رشته زبان فرانسه پاي بند شده بود.

او زبان فارسي را نمي دانست و در اول كارش حتي يك جمله فارسي را نه مي توانست بفهمد و نه مي توانست ادا كند. معهذا بعدها هم كه گفت و شنود فارسي برايش ممكن بود هرگز اجازه نمي داد كه دانشجويان به فارسي سخني بگويد و يا آنها كه با فارسي و فرانسه آشنايي بيشتري داشتند، به ديگري براي فهم درس ياري برسانند. با سماجت  سختگيري و تكرا، كه هرگز از آن خسته نمي شد، دانشجويان را به حرف زدن، هرچند سراپا غلط وادار مي كرد. وي هنوز در پاريس رابطه اش را با شاگردان سابق خود و مربيان باقيمانده از آن دوره تحصيلي دانشكده ادبيات  مشهد حفظ كرده و گاهي سفري به مشهد مي كند. (عبدالمجيد مجيد فياض، از باغ قصر تا قصر آرزوها، جلد دوم ، ص 52 و 53)

اخيرا عبد المجيد مجيد فياض دانشجوي دهه چهل دانشكده و صاحب امتياز روزنامه هيرمند خراسان و همچنين برادر زاده مرحوم دكتر علي اكبر فياض خاطرات خود را در غالب كتاب با عنوان از باغ قصر تا قصر آرزوها در دو جلد منتشر نموده كه بخش مربوط به تشكيل دانشكده ادبيات مشهد بسيار ارزشمند و خواندني مي باشد كه در قالب تاريخ شفاهي دانشكده ادبيات كمك شاياني به خواننده براي ترسيم واقعي تر و قابل درك تر آن ايام خواهد نمود. ضمن اينكه سعي خواهد شد در مطالب بعدي به بخش هايي از اين كار ارزشمند اشاره كنيم  به اهميت و نقش تاريخ شفاهي در تدوين تاريخ دانشگاه پي خواهيم برد.


 

kha1 

واحد تاريخ شفاهي دانشگاه فردوسي مشهد مستقر در دانشكده ادبيات و علوم انساني علاقه مند دريافت نظرات و پيشنهادات سازنده همه همكاران دانشگاهي شاغل و بازنشسته جهت تدوين تاريخ شفاهي دانشگاه و مستند سازي اسناد، تصاوير و خاطرات مي باشد.

ارسال کننده خبر: نوعي