تاريخ شفاهي دانشگاه فردوسي مشهد به روايت تصوير 5

36

تاريخ شفاهي يكي از شيوه هاي پژوهش در  تاريخ است كه به شرح و شناسايي وقايع، رويدادها و حوادث تاريخي بر اساس ديدگاه ها، شنيده ها و عملكرد شاهدان، ناظران و فعالان آن ماجراها مي پردازد و عكس ها بخش جدايي ناپذير اين شيوه تاريخي مي باشد كه براي مستند سازي تاريخ شفاهي كمك شاياني مي كنند .

در ارديبهشت سال 1391 فرصتي دست داد تا پاي صحبت دكتر غلامرضا ذات عليان استاد بازنشسته گروه فرانسه دانشگاه فردوسي مشهد و به نوعي موسس اين رشته در دانشكده ادبيات بنشينيم و خاطرات ارزشمند اين استاد دوست داشتني را ثبت و ضبط كنيم.

يك جلسه گفتگو در دانشكده ادبيات و يك جلسه هم در منزل ايشان در تهران انجام شد - كه در اين زمينه دكتر ابوالقاسم قياسي دوست دوران دانشجويي و عضو هيات علمي دانشگاه بين المللي امام خميني قزوين كمك فراواني نمودند-. دكتر ذات عليان مجموعه اي از عكس هاي ارزشمند خود را صميمانه در اختيار واحد تاريخ شفاهي دانشگاه قرار دادند تا بدين وسيله در تدوين تارخ شفاهي دانشگاه بزرگ فردوسي كمكي كرده باشند. ضمن تشكر از اين استاد عزيز  تعدادي از اين تصاوير در قالب طرح تاريخ شفاهي دانشگاه منتشر مي شود. در عكس زير كه مربوط به زمان حضور دكتر ذات عليان در كشور فرانسه مي باشد كه استاد مسلم آواز ايران محمد رضا شجريان نيز در كنار ايشان حضور دارند

واحد تاريخ شفاهي دانشگاه فردوسي مشهد مستقر در دانشكده ادبيات و علوم انساني علاقه مند دريافت نظرات و پيشنهادات سازنده همه همكاران دانشگاهي شاغل و بازنشسته جهت تدوين تاريخ شفاهي دانشگاه و مستند سازي اسناد، تصاوير و خاطرات مي باشد.

37

38

39

 

40

دکتر ذات علیان - نفر دوم ردیف وسط

ارسال کننده خبر: نوعي