تاريخ شفاهي دانشگاه فردوسي مشهد به روايت تصوير 6

تاريخ شفاهي يكي از شيوه هاي پژوهش در  تاريخ است كه به شرح و شناسايي وقايع، رويدادها و حوادث تاريخي بر اساس ديدگاه ها، شنيده ها و عملكرد شاهدان، ناظران و فعالان آن ماجراها مي پردازد و عكس ها بخش جدايي ناپذير اين شيوه تاريخي مي باشد كه براي مستند سازي تاريخ شفاهي كمك شاياني مي كنند

از آقای دستجردي مدير محترم كتابخانه دانشكده ادبيات و علوم انساني كه اين عكس را در اختيار واحد تاريخ شفاهي قرار دادند سپاسگذاري مي كنيم.

واحد تاريخ شفاهي دانشگاه فردوسي مشهد مستقر در دانشكده ادبيات و علوم انساني علاقه مند دريافت نظرات و پيشنهادات سازنده همه همكاران دانشگاهي شاغل و بازنشسته جهت تدوين تاريخ شفاهي دانشگاه و مستندسازي اسناد، تصاوير و خاطرات مي باشد.

2Small

عكس مربوط به محمد جاويد صباغيان دانشجوي وقت دهه چهل دانشكده ادبيات و علوم انساني و استاد بازنشسته گروه زبان و ادبيات فارسي دانشكده به همراه استاد خود شادروان دكتر علي شريعتي در بازديد از آثار تاريخي فرهنگي نيشابور مي باشد.

ارسال کننده خبر: نوعي