تاريخ شفاهي دانشگاه فردوسي مشهد به روايت تصوير 8

 

sena3

بازديد دكتر عبدالله رياضي رئيس مجلس سنا از دانشكده ادبيات

تاريخ شفاهي يكي از شيوه هاي پژوهش در  تاريخ است كه به شرح و شناسايي وقايع، رويدادها و حوادث تاريخي بر اساس ديدگاه ها، شنيده ها و عملكرد شاهدان، ناظران و فعالان آن ماجراها مي پردازد و عكس ها بخش جدايي ناپذير اين شيوه تاريخي مي باشد كه براي مستند سازي تاريخ شفاهي كمك شاياني مي كنند

تصاوير زير مربوط به بازديد دكتر عبدالله رياضي و همراهانشان از دانشكده ادبيات مشهد در دهه 50 مي باشد. دكتر جلال متيني رئيس دانشكده اين هيات را در بازديد از دانشكده همراهي مي كنند.

واحد تاريخ شفاهي دانشگاه فردوسي مشهد مستقر در دانشكده ادبيات و علوم انساني علاقه مند دريافت نظرات و پيشنهادات سازنده همه همكاران دانشگاهي شاغل و بازنشسته جهت تدوين تاريخ شفاهي دانشگاه و مستند سازي اسناد، تصاوير وخاطرات مي باشد.

sena4

 

sena5

این تصاوير مربوط به بازديد دكتر عبدالله رياضي رئيس مجلس سنا از دانشكده ادبيات و سخنراني در افتتاحيه دومين هفته فردوسي در دانشكده ادبيات و علوم انساني 12 لغايت 17 آبان 1352 مي باشد. در تصاوير دكتر جلال متيني رئيس وقت دانشكده ادبيات و علوم انساني ايشان و همراهانشان را در بازديد از دانشكده مشايعت مي كنند.

ارسال کننده خبر: نوعی