تاريخ شفاهي دانشگاه فردوسي مشهد به روايت تصوير 9

my pictures063

سفر علمي دانشجويان دانشكده ادبيات به كشور عراق در دهه چهل

تاريخ شفاهي يكي از شيوه هاي پژوهش در  تاريخ است كه به شرح و شناسايي وقايع، رويدادها و حوادث تاريخي بر اساس ديدگاه ها، شنيده ها و عملكرد شاهدان، ناظران و فعالان آن ماجراها مي پردازد و عكس ها بخش جدايي ناپذير اين شيوه تاريخي مي باشد كه براي مستند سازي تاريخ شفاهي كمك شاياني مي كنند .

برگزاري سفرهاي علمي بخش جدايي ناپذير برخي از رشته هاي دانشگاه محسوب مي شوند . در اين ميان دانشجويان رشته تاريخ و جغرافيا دانشكده ادبيات در طول دوران تحصيل خود بازديدهاي فراواني بابت برخي از دروس خود انجام مي دهند. اين مجموعه عكس مربوط به سفر علمي دانشجويان دانشكده ادبيات  در دهه چهل مي باشد كه دكتر مويدي از گروه تاريخ همراه با دكتر احمد علي رجايي بخارايي رئيس وقت دانشكده دانشجويان را همراهي مي كردند.

با توجه به اينكه سفر زميني و با اتوبوس انجام شده دانشجويان در طول مسير آثار تاريخي و فرهنگي شهرهاي همدان كرمانشاه و ... را مورد بازديد قرار داده اند. براي مثال هنگام حضور در  آرامگاه ابو علي سينا دانشجويان با اهداء تاج  گل از مقبره اين دانشمند نامي كشور بازديد نموده اند. اين مجوعه منحصر بفرد و ارزشمند توسط دكتر جواد عباسي از همكاران گروه تاريخ دانشكده ادبيات و علوم انساني در اختيار واحد تاريخ شفاهي دانشگاه مستقر در دانشكده ادبيات قرار گرفت كه بدين وسيله از لطف ايشان و كمكي كه به تدوين تاريخ شفاهي دانشگاه نمودند، تشكر مي كنيم.

واحد تاريخ شفاهي دانشگاه فردوسي مشهد مستقر در دانشكده ادبيات و علوم انساني علاقه مند دريافت نظرات و پيشنهادات سازنده همه همكاران دانشگاهي شاغل و بازنشسته جهت تدوين تاريخ شفاهي دانشگاه و مستند سازي اسناد، تصاوير و خاطرات مي باشد .

my pictures064

my pictures065

my pictures066

my pictures067

ارسال کننده خبر: نوعي