تاريخ شفاهي دانشگاه فردوسي مشهد به روايت تصوير 10

تاريخ شفاهي يكي از شيوه هاي پژوهش در  تاريخ است كه به شرح و شناسايي وقايع، رويدادها و حوادث تاريخي بر اساس ديدگاه ها، شنيده ها و عملكرد شاهدان، ناظران و فعالان آن ماجراها مي پردازد و عكس ها بخش جدايي ناپذير اين شيوه تاريخي مي باشد كه براي مستند سازي تاريخ شفاهي كمك شاياني مي كنند .

در پاييز سال جاري فرصتي دست داد تا در قالب طرح تاريخ شفاهي دانشگاه فردوسي مشهد خاطرات ايام دانشجويي و ... جناب آقاي دكتر محمد تقي ايمان پور دانشيار فعلي گروه تاريخ و دانشجوي دهه 60 اين دانشگاه را ثبت و ضبط كنيم.

در اين ميان تعدادي عكس ارزشمند از ايام دانشجويي و نهايتا دوران هيات علمي شدن ايشان در اختيار واحد تاريخ شفاهي دانشگاه قرار گرفت كه كمك شايان توجهي در تدوين تاريخ شفاهي گروه تاريخ دانشگاه فردوسي مشهد خواهد نمود.

ضمن تشكر از ايشان سعي خواهد شد به مرور بخشي از اين تصاوير ارزشمند منتشر شود.

واحد تاريخ شفاهي دانشگاه فردوسي مشهد مستقر در دانشكده ادبيات و علوم انساني علاقه مند دريافت نظرات و پيشنهادات سازنده همه همكاران دانشگاهي شاغل و بازنشسته جهت تدوين تاريخ شفاهي دانشگاه و مستند سازي اسناد، تصاوير و خاطرات مي باشد .

otagh 11 ordibehest1371 roz moalem

عكس  مربوط به مراسم گراميداشت مقام معلم در ارديبهشت سال 1371 مي باشد كه توسط دانشجويان تاريخ و براي تجليل از استادان خود در يكي از كلاس هاي درس دانشكده ادبيات برگزار نمودند. در عكس نشسته از راست مرحوم شادروان دكتر محمد كاظم خواجويان، دكتر مسعود فرنود، مرحوم شادروان دكتر ابوالفضل نبئي، دكتر هادي وكيلي، دكتر محمد تقي ايمان پور و دكتر مهدي فراهاني منفرد) دانشيار فعلي گروه تاريخ دانشگاه الزهرا) حضور دارند

ارسال کننده خبر: نوعي