تاريخ شفاهي دانشگاه فردوسي مشهد به روايت تصوير 11

تاريخ شفاهي يكي از شيوه هاي پژوهش در  تاريخ است كه به شرح و شناسايي وقايع، رويدادها و حوادث تاريخي بر اساس ديدگاه ها، شنيده ها و عملكرد شاهدان، ناظران و فعالان آن ماجراها مي پردازد و عكس ها بخش جدايي ناپذير اين شيوه تاريخي مي باشد كه براي مستند سازي تاريخ شفاهي كمك شاياني مي كنند .

 در بهار سال جاري فرصتي دست داد تا در قالب طرح تاريخ شفاهي دانشگاه فردوسي مشهد خاطرات ايام دانشجويي و ... جناب آقاي دكتر حسن محمودي  دانشجوي دهه 4۰ گروه تاريخ اين دانشگاه و دانش آموخته مقطع دكتري علوم سياسي از كشور امريكا را ثبت و ضبط كنيم.

 در اين ميان تعدادي عكس قديمي و ارزشمند از دهه 40 دانشكده مربوط به ايام دانشجويي و نهايتا فعاليتهاي فرهنگي و ورزشي دوران دانشجويي  ايشان كه در اختيار واحد تاريخ شفاهي دانشكده بود توسط ايشان شناسي گرديد و شرحي براي هركدام نوشته شد. حضور آقاي حسن محمودي در دانشكده و قبول مصاحبه با واحد تاريخ شفاهي دانشگاه  كمك شايان توجهي در تدوين تاريخ شفاهي گروه تاريخ دانشگاه فردوسي مشهد خواهد نمود.

 ضمن تشكر از ايشان سعي خواهد شد به مرور بخشي از اين تصاوير ارزشمند منتشر شود. در عكس پيش رو نفرات ذيل شناسايي شده اند

pasketbal :

نفر اول از سمت راست مسعود قدوسي (دانشجوي رشته جغرافيا)، نفر چهارم فريدون گله (دانشجويي رشته زبان و ادبيات انگليسي كه بعدا مرحوم شده اند) ، نفر پنجم دكتر جلال متيني رئيس دانشكده ادبيات و علوم انساني، نفر ششم سعيد قدوسي (دانشجوي رشته جغرافيا)

 واحد تاريخ شفاهي دانشگاه فردوسي مشهد مستقر در دانشكده  علاقه مند دريافت نظرات و پيشنهادات سازنده همه همكاران دانشگاهي شاغل و بازنشسته جهت تدوين تاريخ شفاهي دانشگاه و مستند سازي اسناد، تصاوير و خاطرات مي باشد.

 ارسال کننده خبر: نوعی