اهدای کتاب

book-020

جلسه‌اي مشترك في مابين هيات رئيسه دانشكده ادبيات، مدير محترم گروه زبان و ادبيات فارسي، آقاي حميدرضا خردمند كارمند بازنشسته وزارت امور خارجه و سركار خانم فروزان خردمند، در روز دوشنبه مورخ 14/10/94 برگزار گرديد. در اين جلسه خانم فروزان خردمند در مورد آثار نگارگري خود توضيحاتي ارائه نمودند و در پايان 5 جلد كتاب اشعار نظامت جنگي (چاپ سنگي) توسط آقاي حميدرضا خردمند به دانشكده ادبيات اهدا گرديد.