انتصاب دكتر محمد جعفر یاحقی، استاد دانشكده ادبیات و علوم انسانی به عنوان عضو گروه تخصصی زبان و ادبیات فارسی وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری

6-یاحقی

طي حكمي از سوی معاون آموزشی وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری ، دكتر محمد جعفر یاحقی، استاد دانشكده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد ، براي مدت دو سال عضو گروه تخصصی زبان و ادبیات فارسی وزارت منصوب شد.

به گزارش خبرنگار روابط عمومي دانشگاه فردوسي مشهد، دكتر مجتبی شریعتی نیاسر- معاون آموزشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ، بر اساس نامه شماره 132563 مورخ 24 شهریور ماه 95 دکتر محمد جعفر یاحقی استاد گروه زبان و ادبیات فارسی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد را برای مدت دو سال به عضویت در گروه تخصصی زبان و ادبیات فارسی وزارت منصوب نمود.

در این حکم آمده است:

در اجرای مفاد آیین نامه های شورای عالی برنامه ریزی آموزشی و شورای گسترش آموزش عالی به منظور پشتیبانی و ارائه خدمات کارشناسی و مشورتی در امر برنامه ریزی و گسترش آموزش عالی نظر به تعهد ، تخصص و تجارب ارزنده جناب عالی ، به موجب این حکم برای مدت دو سال به عنوان عضو گروه تخصصی زبان و ادبیات فارسی وزارت متبوع منصوب می شوید. در این رابطه توجه به نکاتی چون رصد کردن نوآوری های عصر حاضر در امر آموزش ، بومی سازی رشته ها ، هماهنگی توسعه آموزش با بازار کار ، توجه به فرهنگ و ارزشهای دینی در برنامه ریزی ها و تلفیق مطالعات میدانی و کاربردی با مبانی نظری ، یقینا در ارتقاء کیفی و اثر بخشی برنامه های درسی موثر خواهد بود. امید است با استعانت از خداوند متعال و بهره گیری از خرد جمعی و تعامل و هم اندیشی با تمامی اعضای گروه، انجمن های علمی و افراد صاحب نظر در انجام این مسئولیت مهم بر اساس شرح وظایف مصوب موفق باشید.

 

 

 

انتصاب دكتر محمد جعفر یاحقی ، استاد دانشكده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد به عنوان عضو گروه تخصصی زبان و ادبیات فارسی وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری

طي حكمي از سوی معاون آموزشی وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری ، دكتر محمد جعفر یاحقی ، استاد دانشكده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد ، براي مدت دو سال عضو گروه تخصصی زبان و ادبیات فارسی وزارت منصوب شد.

به گزارش خبرنگار روابط عمومي دانشگاه فردوسي مشهد، دكتر مجتبی شریعتی نیاسر- معاون آموزشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ، بر اساس نامه شماره 132563 مورخ 24 شهریور ماه 95 دکتر محمد جعفر یاحقی استاد گروه زبان و ادبیات فارسی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد را برای مدت دو سال به عضویت در گروه تخصصی زبان و ادبیات فارسی وزارت منصوب نمود.

در این حکم آمده است:

در اجرای مفاد آیین نامه های شورای عالی برنامه ریزی آموزشی و شورای گسترش آموزش عالی به منظور پشتیبانی و ارائه خدمات کارشناسی و مشورتی در امر برنامه ریزی و گسترش آموزش عالی نظر به تعهد ، تخصص و تجارب ارزنده جناب عالی ، به موجب این حکم برای مدت دو سال به عنوان عضو گروه تخصصی زبان و ادبیات فارسی وزارت متبوع منصوب می شوید. در این رابطه توجه به نکاتی چون رصد کردن نوآوری های عصر حاضر در امر آموزش ، بومی سازی رشته ها ، هماهنگی توسعه آموزش با بازار کار ، توجه به فرهنگ و ارزشهای دینی در برنامه ریزی ها و تلفیق مطالعات میدانی و کاربردی با مبانی نظری ، یقینا در ارتقاء کیفی و اثر بخشی برنامه های درسی موثر خواهد بود. امید است با استعانت از خداوند متعال و بهره گیری از خرد جمعی و تعامل و هم اندیشی با تمامی اعضای گروه، انجمن های علمی و افراد صاحب نظر در انجام این مسئولیت مهم بر اساس شرح وظایف مصوب موفق باشید.