" برگزاری نمایشگاه صنایع دستی و ارائه محصولات ارگانیگ به مناسبت
روز غذا، روز جهانی زنان روستایی و محیط زیست در مناطق روستایی

در دانشکده ادبیات و علوم انسانی"

namayeshga-1 

namayeshga-2

namayeshga-3


namayeshga-5