اولین کلاس "مقاله نویسی انگلیسی"
ویژه استادان دانشکده ادبیات و علوم انسانی برگزار شد.

zabanostad-1

 

 

اولین کلاس "مقاله نویسی انگلیسی" ویژه استادان دانشکده ادبیات و علوم انسانی به همت معاونت پژوهش و فناوری این دانشکده در تاریـخ 15 آبـان ماه 1394 در اتاق 102 دانشکده بـرگزار شـد.

zabanostad-2