جلسه معاونت آموزشی و فرهنگی دانشکده ادبیات
با انجمن‌های علمی دانشکده

97.8.30

نشستی با حضور دکتر سیدهادی زرقانی، معاونت آموزشی و فرهنگی دانشکده ادبیات و علوم انسانی و استادان مشاور انجمن‌های علمی و دبیران انجمن‌های علمی روز چهارشنبه 30 آبان 1397 ساعت 12 در اتاق جلسات حوزه ریاست دانشکده ادبیات و علوم انسانی برگزار شد. در این جلسه دبیران محترم انجمن‌ها و مشاوران محترم علمی انجمن‌ها به بیان فعالیت‌ها و مشکلات خود پرداختند، علاوه بر این در مورد روش‌های فعال‌تر شدن انجمن‌ها، حل محدودیت‌های مالی، انجام برنامه‌های مشترک بین انجمن‌ها و ارائه اختیار بیشتر به انجمن‌ها و مشاوران علمی مطرح شد.