گزارش فعالیت های پژوهشی اعضای هیات علمی و برگزیدگان حوزه پژوهشی و فناوری این دانشکده در سال 1399
 
به عنوان اختتامیه جشنواره بزرگداشت پژوهش در سال 1399 که شامل برگزاری بیشاز 28 سخنراني، كارگاه و ميزگرد بود، گزارش منتخب فعالیت های پژوهشی اعضای هیات علمی و برگزیدگان حوزه پژوهشی و فناوری این دانشکده در جلسه شورای دانشکده مورخ 1399/10/13 ارئه شد که در اینجا  قابل مشاهده است.