ارتقا دکتر مسعود مینایی به دانشیاری

 

جناب آقای دکتر مسعود مینایی

عضو محترم هیات علمی گروه آموزشی جغرافیا

ارتقا جنابعالی را از مرتبه استادیاری به دانشیاری تبریک عرض می نماییم.

دانشکده ادبیات و علوم انسانی

photo 2021-01-12 09-00-20