ارتقا دکتر حسین اکبری به دانشیاری

 

جناب آقای دکتر حسین اکبری

عضو محترم هیات علمی گروه آموزشی علوم اجتماعی

ارتقا جنابعالی را از مرتبه استادیاری به دانشیاری تبریک عرض می نماییم.

دانشکده ادبیات و علوم انسانی

 

photo 2021-01-12 08-59-55