جناب آقاي دكتر عبداله رادمرد
رئيس محترم دانشكده ادبيات و علوم انساني    
موضوع : شرايط درخواست خوابگاه دانشجويي در نيمسال دوم سال تحصيلي 1400-1399

با سلام و احترام ،

بدين وسيله به استحضار مي رساند بر اساس برنامه ريزيهاي انجام شده مقرر گرديد ، دانشجويان دوره كارشناسي ارشد و دكتري كه درس پايان نامه و رساله دارند همچون نيمسال قبل مي توانند از تاريخ 1399/11/4با مراجعه به پورتال دانشجويي خود نسبت به ثبت تقاضاي خوابگاه براي نيمسال دوم سال تحصيلي 1400-1399 اقدام نمايند .

لذا نظر به اينكه تقاضاي خوابگاه دانشجويان آن دانشكده به ترتيب بايد به تاييد اساتيد محترم راهنما، مديران محترم گروه  و معاونين محترم پژوهشي/آموزشي برسد خواهشمند است هماهنگي و پيگيري فرمائيد تا در همه گروههاي اموزشي تاييد هاي ذكر شده توسط اساتيد محترم (راهنما، مديران گروه، و معاونين )در اسرع وقت و قبل از شروع نيمسال جديد انجام شود تا اسكان دانشجويان مذكوربا مشكل مواجه نشود .

قبلا از دستور مساعد و هماهنگي هاي كه خواهيد فرمود كمال تشكر و امتنان را دارم .

ابوالقاسم ساقي
مدير رفاه و سلامت دانشجويان