با کمال تأسف مطلع شدیم رئیس ادوار گذشته دانشگاه فردوسی مشهد و استاد تمام برجسته شیمی این دانشگاه، جناب آقای دکتر حسین اشتیاق حسینی، دار فانی را وداع گفتند. هیات رئیسه و اعضای هیات علمی و کارکنان دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد درگذشت دردناک ایشان را به خانواده محترم و اعضای دانشگاه فردوسی مشهد تسلیت گفته و برای آن مرحوم رحمت واسعه حق را آرزومند است.
دانشکده ادبیات و علوم انسانی

 

photo 2021-01-23 07-39-48