درگذشت جناب آقای دکتر سیروس سهامی

 

درگذشت استاد فرهیخته و رئیس سابق دانشگاه فردوسی مشهد،مرحوم دکتر سیروس سهامی را به خانواده محترم ایشان و اعضای دانشگاه فردوسی مشهد تسلیت گفته،و برای آن مرحوم رحمت بیکران الهی آرزومندیم.


دانشکده ادبیات و علوم انسانی

 

photo 2021-02-03 09-23-04