همایش ملی " سنجش علمی و آزمون های ورودی آموزش عالی: مبانی، چالش ها و راهکارها" در مورخ 14 و 15 شهریورماه 140، توسط سازمان سنجش آموزش کشور، دانشگاه تهران ( دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی)، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی (مرکز سنجش آموزش پزشکی) و با مشارکت وزارت آموزش و پرورش ( مرکز سنجش و پذیرش وزارت آموزش و پرورش)، مجلس شورای اسلامی(کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس) و دانشگاه آزاد اسلامی ( مرکز سنجش و پذیرش دانشجو) برگزار می شود.

 

برای اطلاعات بیشتر به آدرس https://sanjeshconf.ut.ac.ir مراجعه فرمایید.