جشنواره جوان خوارزمی برای رقابت دنشجویان و دانش پژوهان و فناوران با شرایط سنی کمتر از سی و پنج سال در تمامی گرایش ها برگزار می شود.

 

 

3