a

 

 

 

به منظور ارتقاي سطح حمايت هاي مالي و معنوي هدفمند در پروژه هاي دانشجويان دوره دكتري (رساله دكتري PhD و تخصصي) و همچنين بهبود استاندارد هاي تدوين، دفاع از پيشنهاده ها، نظارت بر مراحل اجراي رساله ها و ارتقاي بروندادهاي نمايه برتر مربوط،شيوه نامه حمايت ويژه از رساله دكتري تدوين شده است.