جناب آقای دکتر محمدرضا فارسیان

عضو محترم هیات علمی گروه آموزشی زبان فرانسه

 

ارتقا جناب عالی را از مرتبه دانشیاری به استادی تبریک عرض می نماییم.

 

دانشکده ادبیات و علوم انسانی