همکار ارجمند جناب آقای دکتر حمدالله سجاسی قیداری

ارتقای شایسته جناب عالی را به مرتبه دانشیاری، صمیمانه تبریک عرض می کنیم

وتوفیق روز افزونتان را از درگاه خداوند متعال خواستاریم.

 

 

 11