همکار ارجمند جناب آقای دکتر مجید فولادیان

ارتقای شایسته جناب عالی را به مرتبه دانشیاری، صمیمانه تبریک عرض می کنیم

وتوفیق روز افزونتان را از درگاه خداوند متعال خواستاریم.

           

12